Tag: architecture

Monolithic Architecture เสาหินแห่ง Software

Monolithic Architecture การออกแบบและ พัฒนา Software แบบที่จับเอาทุกอย่าง ไปวางไว้ที่เดียวกัน เป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกัน ทำให้เวลาทำงาน ทุกอย่างต้องถูกทำไปพร้อมๆกัน แยกอออกจากกันไม่ได้

Back To Top