แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ E-learning

หลังจากที่ได้เข้าร่วมงานประชุม Open learning – Open The world ก็ได้พบกับแนวทางการออกแบบเว็บไซต์เพื่องานด้าน E-learning ซึ่งเป็นงานวิจัยของ TCU หรือ ThaiCyberU โดยคุณ จินตวีร์ คล้ายสังข์  ผมเลยหยิบมาฝากพี่ๆน้องๆครับ
จากงานวิจัยเรื่อง E-learning Website & Courseware: Current and Future Trends ผมขอหยิบเอาเรื่องที่เป็นแนวทางให้เราได้มาพูดถึงนะครับ นั้นก็คือ แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์แบบ E-learning ซึ่งในงานวิจัยนี้อาจารย์เค้าได้แบ่งออกมาเป็น 16 หัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ครับ

1.พื้นหลัง

พื้นหลังที่เหมาะสม คือสีโทนเย็น โดยพื้นหลังสีอ่อนและตัวอักษรสีเข้มและพื้นหลังที่ดึงดูดใจและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่นพื้นหลังสีอ่อน ตัวอักษรสีเข้ม

2.ตัวอักษร

ชนิดและขนาดมีความชัดเจนและอ่านง่าย ตัวอักษรแบบ San-serif ขนาด 10-20 point มีความเหมาะสมที่สุด อีกทั้งตัวอักษรที่ใช้ ควรเลือกชนิดที่มีรูปแบบ ตัวอักษรภาษาไทย และรู)แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ไม่แตกต่างกันมาก

3.จุดเชื่อมโยง (Link)

เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมการใช้งานได้อย่างง่ายดายแะสะดวกรวดเร็ว และผู้ใช้สามารถกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

4. เนื้อหา

ในส่วนของเนื้อหานั้นอย่างน้อยควรมีภาพหรือวัตถุประกอบการบรรยาย หรือภาพเคลื่อนไหวและลักษณะการนำเสนอเนื้อหาเพื่อกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

5. การนำเสนอเนื้อหา

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อยๆ มีความชัดเจนและเนื้อหาแต่ละหัวข้อ ย่อยจบในตัวเอง นอกจากนี้ การนำเสนอเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจควรมีการเรียงลำดับอย่างถูกต้อง

6.คุณภาพเนื้อหา

ควรนำเสนอข้อมูลครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์และความทันสมัยของเนื้อหา เมื่อพิจารณาคุณภาพเนื้อหาที่ส่งผลต่อความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของเนื้อหามากที่สุด

7. ภาพประกอบ

ได้แก่การสื่อความหมายกับผู้ใช้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์และมีความเกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา ส่วนภาพประกอบที่ดึงดูดความสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ ภาพเคลื่อนไหว

8.ระบบนำทาง

ตำแหน่งที่มีความสม่ำเสมอ และบทเรียนต้องแสดงหัวข้อเนื้อหาและระบุตำแหน่งการใช้งานปัจจุบัน

9.เสียง

เสียงบรรยายที่ใช้ จะต้องเป็นเสียงที่น่าสนใจ กระตือรือร้น ออกเสียงได้ชัดเจน มีการใช้เสียงสูงและต่ำและตัวควบกล้ำอย่างถูกต้อง

10,วีดิทัศน์

ใช้เป็นส่วนเสริมของข้อความและภาพมากกว่าการใช้เป็นส่วนหลักของเนื้อหา

11. กิจกรรมการเรียน

ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียน ด้วยคำถามและการร่วมแลกเปลี่ยนภายหลังผ่านกนะดานสนทนา หรือเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ชนิดอื่นๆ

12.การทดสอบความรู้

ข้อสอบหรือแบทดสอบความรู้ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน มีความดึงดูดใจ น่าสนใจ เป็นข้อสอบแบบปรนัยที่ผู้สอบสามารถตอบแล้วส่งผลคะแนนกลับไปได้ทันที

13.การให้ข้อมูลป้อนกลับ

คำถาม คำตอบและผลป้อนกลับอยู่ในเฟรมเดียวกันและมีการเฉลยคำตอบที่ถูกต้องหลังจากที่ตอบผิดไปแล้ว 2-3 ครั้ง

14.ข้อมูลเบื้องต้น

ให้ความสำคัญกับ วัตถุประสงค์รายวิชามากที่สุด เพื่อเป็นข้อยืนยันว่า เมื่อได้เรียนจากบทเรียนนั้นๆแล้ว ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ดังที่ผู้สอนได้ตั้งใจไว้ และบรรลุจุดประสงค์ในการเรียน

15.การประเมินคุณภาพ

อย่างน้อยควรประเมินให้สอดคล้องกับหลักสูตร

16.มีมาตรฐานตาม SCORM

สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างระบบ CMS และ LMS ที่ต่างกันได้ในทุกระบบ โดยมาตรฐานของ SCORM ที่ดึงดูดความสนใจ คือ หลักสูตรสามารถปรับให้เหมาะสมกับบุคลิกของผู้เรียนได้

ขอบคุณครับ